Gebruiksvoorwaarden

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op elke aankoop door een internetgebruiker / fysische persoon (hierna genoemd de « KLANT») op de website www.noglutenpro.be en de extensies ervan: .fr, .com, .shop (hierna genoemd de « WEBSITE ») bij Allergonline sprl ingeschreven in het handelsregister der ondernemingen onder het nummer 0553.888.212, met vennootschapszetel te Guillaume Van Haelenlaan 51 te 1190 Brussel, België. Tel.: +32 (2) 894.68.11, email: noglutenshop@gmail.com (hierna genoemd de « VERKOPER »).

BELANGRIJK:
Elke bestelling die op de WEBSITE wordt geplaatst, brengt voor de KLANT noodzakelijkerwijze, en zonder voorbehoud, de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee.

Artikel 1. DEFINITIE

De hierna gebruikte termen in onderhavige Algemene Voorwaarden hebben de volgende betekenis:

« KLANT » :

duidt, zoals bepaald in het recht en in de rechtspraak, de medecontractant van de VERKOPER, die garandeert in de hoedanigheid van consument te handelen, aan. In dat opzicht wordt uitdrukkelijk voorzien dat die KLANT buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit om handelt.

« LEVERING » :

duidt op de eerste aanbieding van de door de KLANT bestelde PRODUCTEN op het leveringsadres dat werd aangegeven bij de bestelling.

« PRODUCTEN » :

duidt op alle op de WEBSITE beschikbare producten.

« GRONDGEBIED » :

duidt op FRANKRIJK, België en Nederland.

Artikel 2. VOORWERP

Onderhavige Algemene Voorwaarden regelen de verkoop van PRODUCTEN door de VERKOPER aan zijn KLANTEN. De KLANT wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de WEBSITE zich richt op consumenten en dat vakmensen de commerciële dienst van de VERKOPER dienen te contacteren teneinde te genieten van andere contractuele voorwaarden.

Artikel 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De KLANT verbindt zich ertoe de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen en deze te aanvaarden alvorens over te gaan tot betaling van een bestelling van PRODUCTEN via de WEBSITE. Naar onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verwezen onderaan elke pagina van de WEBSITE door middel van een link en deze dienen geraadpleegd te worden vooraleer een bestelling wordt geplaatst. Aan de KLANT wordt gevraagd de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden, af te drukken en er een kopie van te bewaren. De VERKOPER raadt de KLANT aan de Algemene Voorwaarden te lezen bij elke nieuwe bestelling omdat de laatste versie van de deze voorwaarden van toepassing is op elke nieuwe bestelling van PRODUCTEN. Door te klikken op de eerste knop om de bestelling te plaatsen en dan op de tweede om voornoemde bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de Algemene Voorwaarden zonder beperking en onvoorwaardelijk te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

Artikel 4. OPENING VAN EEN REKENING – AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE WEBSITE

Om een PRODUCT te kunnen kopen moet de KLANT tenminste 18 jaar zijn en wettelijk handelsbekwaam zijn of, indien hij minderjarig is, in staat zijn de toestemming van zijn wettige vertegenwoordigers aan te tonen. Aan de KLANT zal gevraagd worden informatie te geven om hem te identificeren, met name door het formulier op de WEBSITE in te vullen. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die ingevuld dienen te worden zodat de bestelling van de KLANT verwerkt kan worden door de VERKOPER. De KLANT kan op steeds de commerciële dienst van de VERKOPER e-mailen op het adres noglutenshop@gmail.com teneinde informatie te krijgen over de actuele stand van zijn bestelling. De door de KLANT aan de VERKOPER gegeven informatie bij een bestelling moet volledig, juist en up-to-date zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de KLANT te vragen zijn identiteit, zijn gewettigde status als klant en de overgemaakte informatie op een willekeurige gepaste wijze te bevestigen.

Artikel 5. BESTELLINGEN

5.1 KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN

De VERKOPER spant zich in om de voornaamste kenmerken van de PRODUCTEN (op de informatiefiches die op de WEBSITE staan) en de verplichte informatie die de KLANT dient te krijgen in hoofde van het toepasselijk recht (in onderhavige Algemene Voorwaarden) duidelijk voor te stellen. De KLANT verbindt zich ertoe die informatie aandachtig te lezen alvorens een bestelling op de WEBSITE te plaatsen. De VERKOPER behoudt zich het recht voor de reeks beschikbare PRODUCTEN op de WEBSITE te wijzigen, met name in functie van de verplichtende regels ten aanzien van zijn leveranciers. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven op de WEBSITE zijn alle door de VERKOPER verkochte PRODUCTEN nieuw en in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving en de in België toepasselijke normen.

5.2. PROCEDURE BIJ BESTELLING

De bestellingen van PRODUCTEN komen rechtstreeks op de WEBSITE. Om een bestelling te plaatsen dient de KLANT de hieronder beschreven stappen te volgen (gelieve wel te noteren dat in functie van de startpagina van de KLANT de stappen lichtjes kunnen verschillen). Het minimumbedrag voor een bestelling is bepaald op 15€, exclusief leveringskosten.

5.2.1. Selecteren van de PRODUCTEN en aankoopopties

De KLANT zal het PRODUCT / DE PRODUCTEN van zijn keuze moeten selecteren door te klikken op het betreffende PRODUCT / de betreffende PRODUCTEN en door de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Als eenmaal het PRODUCT is geselecteerd, wordt het PRODUCT in het winkelmandje van de KLANT geplaatst. Deze laatste kan vervolgens aan zijn winkelmandje zoveel PRODUCTEN toevoegen als hij wenst.

5.2.2. Bestellingen

Als eenmaal de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in zijn winkelmandje zijn geplaatst, dient de KLANT te klikken op het winkelmandje en de inhoud van zijn bestelling na te kijken op de juistheid ervan. Mocht de KLANT dit nog niet gedaan hebben, dan zal hem vervolgens gevraagd worden zich te identificeren of te registreren. Als de KLANT eenmaal de inhoud van zijn winkelmandje heeft gevalideerd en hij zich geïdentificeerd / geregistreerd heeft, zal er een automatisch ingevuld onlineformulier voor hem verschijnen waarin de prijs, de toepasselijke taksen en, zo nodig, de leveringskosten worden samengevat. Aan de KLANT wordt gevraagd de inhoud van de bestelling na te kijken (met inbegrip van de hoeveelheid, de kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het facturatieadres, de betalingswijze en de prijs) alvorens de inhoud ervan te valideren. De KLANT kan vervolgens overgaan tot betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de WEBSITE te volgen en alle nodige informatie te bezorgen voor de facturatie en de LEVERING van de PRODUCTEN. Wat betreft de PRODUCTEN waarvoor opties voorhanden zijn, verschijnen de specifieke referenties als de goede opties werden geselecteerd. In de geplaatste bestellingen dient alle nodige informatie te staan voor een goede verwerking van de bestelling. De KLANT dient ook de gekozen leveringswijze aan te geven.

5.2.3. Ontvangstbevestiging

Als eenmaal alle hierboven beschreven stappen doorlopen zijn, verschijnt er een pagina op de WEBSITE om te bevestigen dat de bestelling van de KLANT ontvangen is. Een kopie van de ontvangstbevestiging wordt automatisch naar de KLANT gemaild, op voorwaarde dat het in het inschrijvingsformulier ingevulde e-mailadres juist is. De VERKOPER verstuurt geen bevestiging van de bestelling per post of per fax.

5.2.4. Facturatie

Tijdens de bestelprocedure dient de KLANT de nodige informatie voor de facturatie in te voeren (het teken (*) geeft de verplicht in te vullen velden aan zodat de bestelling van de KLANT door de VERKOPER kan worden verwerkt). De KLANT dient met name duidelijk alle informatie met betrekking tot de LEVERING aan te geven, in het bijzonder het juiste adres van de LEVERING, evenals elke mogelijke toegangscode op het adres van LEVERING. De KLANT dient vervolgens de gekozen betalingswijze te vermelden. De bestelbon die de KLANT online opmaakt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER naar de KLANT mailt, zijn een factuur. Wat de bestellings- of betalingswijze ook moge zijn, de KLANT krijgt, ingesloten bij het pakje, het origineel van de factuur bij LEVERING van de PRODUCTEN,.

5.3. BESTELDATUM

De besteldatum is de datum waarop de VERKOPER online ontvangst van de bestelling bevestigt. De op de WEBSITE aangegeven termijnen beginnen pas op die datum te lopen.

5.4. PRIIS

Voor alle PRODUCTEN treft de KLANT op de WEBSITE de prijzen in euro, inclusief btw, aan, alsook de van toepassing zijnde leveringskosten (in functie van het gewicht van het pakje, verpakking en geschenken niet meegerekend, van het adres van LEVERING en van de gekozen vervoerder of het gekozen vervoermiddel). Prijzen zijn vooral inclusief de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) aan de op datum van bestelling geldende tarieven. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan van invloed zijn op de prijs van de PRODUCTEN vanaf de datum waarop het nieuwe tarief in voege treedt. Het toepasselijke BTW-tarief wordt uitgedrukt in een percentage van het verkochte PRODUCT. De prijzen van de leveranciers van de VERKOPER zijn onderhevig aan wijzigingen. Bijgevolg kunnen de aangegeven prijzen veranderen. Deze kunnen ook gewijzigd worden bij speciale aanbiedingen of verkopen. De aangegeven prijzen zijn geldig, behoudens grove fout. De van toepassing zijnde prijs is deze die aangegeven staat op de WEBSITE op de datum waarop de bestelling door de KLANT wordt geplaatst.

5.5. BESCHIKBAARHEDEN VAN DE PRODUCTEN

In functie van het desbetreffende PRODUCT voert de VERKOPER een “just-in-time” voorraadbeheer. Bijgevolg hangt de beschikbaarheid van de PRODUCTEN, naargelang het geval, af van de voorraad van de VERKOPER. De VERKOPER verbindt er zich toe de ontvangen bestellingen na te komen, onder voorbehoud dat de PRODUCTEN voorhanden zijn. Als een PRODUCT niet voorhanden is, staat dit in principe aangegeven op de pagina van het desbetreffende PRODUCT. De KLANTEN kunnen ook geïnformeerd worden dat de voorraad van een PRODUCT door de VERKOPER aangevuld werd. In ieder geval, mocht op het ogenblik van de bestelling niet aangegeven zijn dat het PRODUCT niet voorradig is, verbindt de VERKOPER er zich toe de KLANT zonder verwijl te informeren dat het PRODUCT niet voorradig is. De VERKOPER kan, op verzoek van de KLANT :

• ofwel voorstellen alle PRODUCTEN tegelijkertijd te verzenden zodra de niet-voorradige PRODUCTEN opnieuw in voorraad zijn,
• ofwel overgaan tot gedeeltelijke verzending van de beschikbare PRODUCTEN in een eerste fase en daarna tot verzending van de rest van de bestelling wanneer de overige PRODUCTEN voorradig zijn, onder voorbehoud van duidelijke melding in verband met de bijkomende vervoerskosten die van toepassing kunnen zijn,
• ofwel een alternatief PRODUCT voorstellen van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, aanvaard door de KLANT.

Als de KLANT beslist zijn bestelling van niet-voorradige PRODUCTEN te annuleren, krijgt hij alle gestorte bedragen voor de niet-voorradige PRODUCTEN onverwijld en binnen de dertig (30) dagen na betaling terugbetaald.

Artikel 6. RECHT VAN HERROEPING

De modaliteiten inzake het recht van herroeping zijn voorzien in het “herroepingsbeleid”, beleid dat vermeld staat in Bijlage 1 van onderhavige voorwaarden en te raadplegen via een hyperlink onderaan elke pagina van de WEBSITE.

Artikel 7. BETALING

7.1. BETALINGSWIJZEN

De KLANT kan zijn PRODUCTEN online betalen op de WEBSITE volgens de betalingswijzen die voorgesteld worden door de VERKOPER. De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij alle vereiste toelatingen bezit om de gekozen betalingswijze te gebruiken. De VERKOPER neemt alle nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid van de online overgemaakte gegevens in het kader van de online betaling op de WEBSITE te garanderen. In dit verband wordt vermeld dat alle informatie met betrekking tot de betaling, die op de WEBSITE komen, overgemaakt worden aan de bank van de WEBSITE en dat ze niet verwerkt worden op de WEBSITE.

7.2. BETALINGSDATUM

Ingeval van eenmalige betaling met kredietkaart wordt de rekening van de KLANT gedebiteerd van zodra de bestelling van PRODUCTEN op de WEBSITE wordt geplaatst.

7.2. BETALINGTERMIJNEN

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, bij niet-betaling brengen zij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest op van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 €.

Artikel 8. BEWIJS EN ARCHIVERING

Elk met de KLANT afgesloten contract in verband met een bestelling voor een bedrag hoger dan 120 euro, inclusief BTW, wordt door de VERKOPER in archief bewaard gedurende een periode van tien (10) jaar.
De VERKOPER aanvaardt de archivering van die informatie om de transacties te kunnen opvolgen en om een kopie van het contract te bezorgen op verzoek van de KLANT.
Bij betwisting zal de VERKOPER de mogelijkheid hebben te bewijzen dat zijn elektronisch opvolgingssysteem betrouwbaar is en dat hij de integriteit van de transactie garandeert.

Artikel 9. EIGENDOMSOVERDRACHT

De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot de volledige betaling door de KLANT. De hoger vermelde voorschriften staan overdracht aan de KLANT niet in de weg op het ogenblik dat de verlies- of beschadigingsrisico’s van de PRODUCTEN, waarop het voorbehoud van eigendom betrekking heeft, evenals de beschadigingsrisico’s die deze met zich kunnen brengen, overgaan op de KLANT of op een door hem aangeduide derde, behalve de vervoerder.

Artikel 10. LEVERING

De modaliteiten voor LEVERING van de PRODUCTEN staan vermeld in het “leveringsbeleid”, bedoeld in bijlage 2 van onderhavige voorwaarden, en te raadplegen via een hyperlink onderaan elke pagina op de WEBSITE.

Artikel 11. VERPAKKING

De PRODUCTEN zullen verpakt worden overeenkomstig de in voege zijnde vervoersnormen teneinde een maximumbescherming van de PRODUCTEN te garanderen tijdens de LEVERING. De KLANTEN verbinden zich ertoe dezelfde normen in acht te nemen wanneer zij de PRODUCTEN terugsturen onder de voorwaarden vastgelegd in bijlage 1 – Herroepingsbeleid.

Artikel 12. GARANTIES

12.1. GARANTIE VAN GELIJKVORMIGHEID

De VERKOPER is gehouden een PRODUCT te leveren dat gelijkvormig is, dat wil zeggen geschikt voor het te verwachten gebruik van een gelijkaardig goed en overeenstemmend met de op de WEBSITE gegeven beschrijving. Deze gelijkvormigheid veronderstelt ook dat het PRODUCT de hoedanigheden heeft die de koper rechtmatig kan verwachten, gezien de publieke verklaringen van de VERKOPER, met inbegrip van de reclame en de etikettering. In dit kader kan de VERKOPER wellicht instaan voor het bestaande gebrek aan overeenstemmingen bij levering en het gebrek aan overeenstemmingen ingevolge de verpakking, de montage-instructies of bij installatie indien hij hiermee belast werd of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd. Bij gebrek aan overeenstemming kan de KLANT de vervanging of herstel van het PRODUCT, naargelang wat hij wenst, vragen. Wel kan de VERKOPER, als de kosten van de door de KLANT gemaakte keuze duidelijk buiten verhouding zijn ten opzichte van de andere mogelijke optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of met de omvang van het gebrek, overgaan tot terugbetaling zonder de door de KLANT gekozen optie in acht te nemen. Mocht een vervanging of herstel onmogelijk zijn, dan verbindt de VERKOPER er zich toe de prijs van het door de KLANT teruggestuurde PRODUCT terug te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst van het PRODUCT en in ruil voor het door de KLANT teruggestuurde PRODUCT naar volgend adres: Allergonline sprl c/o S&K Consulting, Rue de Tubize 141, 1440 Braine-le-Château, België.

12.2. GARANTIE BIJ VERBORGEN GEBREK

De VERKOPER is gebonden door de garantie ten aanzien van de verborgen gebreken van het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het ervoor bedoelde gebruik, of die dit gebruik zodanig beperken dat de KLANT het zich niet zou hebben aangeschaft of er slechts een lagere prijs voor betaald zou hebben, mocht hij ze gekend hebben. Door deze garantie kan de KLANT, die het bestaan van een verborgen gebrek kan aantonen, kiezen tussen terugbetaling van de prijs van het PRODUCT als dit werd teruggestuurd, en terugbetaling van een deel van de prijs, als het PRODUCT niet werd teruggestuurd. Mocht vervanging of herstel onmogelijk zijn, dan verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT terug te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggestuurde PRODUCT en in ruil voor terugsturing van het PRODUCT door de KLANT naar volgend adres: Allergonline sprl c/o S&K Consulting, Rue de Tubize 141, 1440 Braine-le-Château, België. Het initiatief bij verborgen gebreken dient uit te gaan van de KLANT, en dit binnen een termijn van twee (2) jaar, te rekenen vanaf de vaststelling van het gebrek.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de VERKOPER kan in geen geval worden ingeroepen bij niet-nakoming of slechte nakoming van de contractuele verplichtingen van de KLANT, met name bij inbeslagneming van zijn bestelling. De VERKOPER kan niet aansprakelijk worden gesteld, of beschouwd als zijnde tekortgeschoten inzake onderhavige voorwaarden, voor elke vertraging of niet-uitvoering als de oorzaak van de vertraging of van niet-uitvoering te wijten is aan overmacht zoals omschreven door de rechtspraak van de Belgische hoven en Rechtbanken. Overigens wordt vermeld dat de VERKOPER de websites niet controleert die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan de WEBSITE. Bijgevolg wordt elke aansprakelijkheid inzake de erop gepubliceerde informatie uitgesloten. De links naar websites van derden worden enkel ter informatie gegeven en er wordt geen garantie gegeven ten aanzien van de inhoud daarvan.

Artikel 14. PERSOONSGEGEVENS

De VERKOPER verzamelt op zijn WEBSITE persoonsgegevens van zijn Klanten, ook door middel van cookies. De KLANTEN kunnen de cookies desactiveren door de instructies te volgen die de browser aangeeft. De door de VERKOPER verzamelde gegevens worden gebruikt om de op de WEBSITE geplaatste bestellingen te verwerken, de account van de KLANT te beheren, de bestellingen te analyseren en, als de KLANT voor die optie koos, hem klantenwervingsbrieven, nieuwsbrieven, promotieaanbiedingen en/of informatie of bijzondere verkopen te sturen, behalve als de KLANT dergelijke mededelingen vanwege de VERKOPER niet meer wenst te krijgen. De gegevens van de KLANT worden vertrouwelijk bewaard door de VERKOPER voor de noodwendigheden van het contract, de uitvoering ervan en met inachtneming van de wet. De KLANTEN kunnen zich op elk ogenblik uitschrijven door naar hun account te gaan of door te klikken op de daartoe voorziene hyperlink onderaan elke per e-mail ontvangen aanbieding. De gegevens kunnen, volledig of gedeeltelijk, medegedeeld worden aan de dienstverleners van de VERKOPER die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling. Voor handelsdoeleinden kan de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN bezorgen aan zijn handelspartners, op voorwaarde dat deze vooraf hun akkoord gegeven hebben bij de inschrijving op de WEBSITE. De VERKOPER zal specifiek aan de KLANTEN vragen of zij wensen dat hun persoonsgegevens worden verspreid. De KLANTEN kunnen op elk ogenblik van mening veranderen via de WEBSITE of door de VERKOPER te contacteren. De VERKOPER kan ook aan zijn KLANTEN vragen of zij reclameacties van zijn partners wensen te ontvangen. De KLANT geniet recht van toegang, rechtzetting, verzet (op gewettigde gronden) en schrapping van zijn persoonsgegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door een mail te sturen naar het adres: noglutenshop@gmail.com of door een brief te sturen naar Allergonline sprl, Guillaume Van Haelenlaan 51 te 1190 Brussel. Er wordt vermeld dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, ofwel door een identiteitsbewijs te scannen, ofwel door de VERKOPER een kopie van zijn identiteitsbewijs toe te sturen.

Artikel 15. KLACHTEN

De VERKOPER stelt de KLANT een « Telefonische klantendienst » ter beschikking op volgend nummer: +32 (2) 894.68.11 (geen betalend nummer). Elke schriftelijke klacht van de KLANT dient overgemaakt te worden op volgend adres: Allergonline sprl, Guillaume Van Haelenlaan 51 te 1190 Brussel.

Artikel 16. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle beeld- en geluidselementen op de WEBSITE, met inbegrip van de onderliggende technologie, worden beschermd door het auteursrecht, het merken- en/of octrooirecht. Die elementen zijn uitsluitend eigendom van de VERKOPER. Iedereen die een website publiceert en een hyperlink wenst te maken naar de WEBSITE dient de schriftelijke toestemming van de VERKOPER te vragen. Die toestemming van de VERKOPER wordt in geen enkel geval definitief gegeven. Die link dient op verzoek van de VERKOPER verwijderd te worden. De hyperlinks naar de WEBSITE waarbij technieken worden gehanteerd zoals framing of in-line linking zijn strikt verboden.

Artikel 17. GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke wijziging in de van kracht zijnde wetgeving of reglementering, of elke beslissing van een bevoegde rechtbank waarbij een of meerdere clausules van onderhavige Algemene Voorwaarden worden tenietgedaan, kan van invloed zijn op de geldigheid van onderhavige Algemene Voorwaarden. Een dergelijke wijziging of beslissing geeft de KLANTEN geenszins het recht onderhavige Algemene Voorwaarden niet te erkennen. Alle niet uitdrukkelijk behandelde voorwaarden in onderhavige algemene voorwaarden worden geregeld overeenkomstig de gebruiken in de handelssector voor particulieren, voor de ondernemingen met vennootschapszetel in België.

Artikel 18. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden voor alle online aankopen op de WEBSITE, voor zover de WEBSITE online beschikbaar is. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn precies gedateerd en kunnen door de VERKOPER op elk ogenblik gewijzigd en geüpdatet worden. De van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn deze die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling. De aan de Algemene Voorwaarden aangebrachte wijzigingen gelden niet voor reeds aangekochte PRODUCTEN.

Artikel 19. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Onderhavige Algemene Voorwaarden, evenals de relaties tussen KLANT en VERKOPER worden geregeld door het Belgisch recht. Bij betwisting is alleen de Handelsrechtbank van Brussel bevoegd. Toch wordt, alvorens een beroep te doen op arbitrage- of staatsrecht, de voorkeur gegeven aan onderhandeling in een geest van loyaliteit en goede trouw, teneinde tot een minnelijke schikking te komen bij elk conflict aangaande onderhavig contract, ook wat betreft de geldigheid ervan. De partij die het onderhandelingsproces in gang wil zetten, dient de andere partij daarover te informeren per aangetekende brief met ontvangstbewijs met opgave van de betwiste elementen. Als de partijen na een termijn van vijftien (15) dagen het niet eens raken, zal het geschil worden voorgelegd aan de hierna aangeduide bevoegde rechtspraak. Gedurende het gehele onderhandelingsproces en tot de afwikkeling ervan onthouden de partijen zich van elke gerechtelijke stap tegen elkaar inzake het voorwerp van de onderhandeling. Bij wijze van uitzondering is het de partijen toegestaan een uitspraak in kortgeding te vragen of om de uitspraak van een verbodsmaatregel aan te vragen. Een mogelijke uitspraak in kortgeding of de uitvoering van een procedure voor een verbodsmaatregel houden niet in dat partijen verzaken aan de clausule inzake minnelijke schikking, tenzij uitdrukkelijk anders gewenst.